Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 1

1.1 Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωματούχους ανωτάτων σχολών που είναι εγκατεστημένοι στην Αττική, Τοπικό Τμήμα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α.), με έδρα τα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 12.1. του Καταστατικού του.

1.2 Η επωνυμία του τμήματος είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Σ.Α.Δ.Α.Σ. ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ).

1.3 Το Τοπικό Τμήμα Αττικής εγγράφονται οι αρχιτέκτονες της Αττικής, διπλωματούχοι ανωτάτων σχολών, σύμφωνα με τις εκάστοτε καταστατικές διατάξεις του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.

Άρθρο 2

 2.1 Μέλη του Τμήματος είναι τα μέλη του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α. που κατά δήλωσή τους έχουν έδρα στην Αττική και δεν είναι μέλη κανενός άλλου Τοπικού Τμήματος του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α. ή άλλου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα.

Άρθρο 3

3.1 Η Γ.Σ. του Τοπικού Τμήματος Αττικής συγκροτείται από τα μέλη του Τμήματος.

3.2 Η Γ.Σ. του Τμήματος είναι το κυρίαρχο όργανο του Τμήματος και αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν, έχει δε γενική αρμοδιότητα σε κάθε ζήτημα του Τμήματος, στα πλαίσια του Καταστατικού του Συλλόγου.

3.3 Η Γ.Σ. ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος και μπορεί να το ανακαλέσει εφ’ όσον υπερψηφισθεί σχετική πρόταση. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη περίπτωση περιγράφονται παρακάτω.

3.4 Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά από το Δ.Σ. του Τμήματος, δύο φορές το χρόνο, τη μία κατά το μήνα Οκτώβρη ή συχνότερα εφόσον το αποφασίσει η ίδια. Έκτακτα συγκαλείται η Γ.Σ. από το Δ.Σ. του Τμήματος ή αν το ζητήσουν γραπτά 50 μέλη.

3.5 Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτήν μέλη περισσότερα από το 1/4 του αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Τμήματος. Εάν αυτό δεν γίνει δυνατόν συγκαλείται ξανά, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών.

3.6 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων. Τα λευκά και οι δηλώσεις αποχής από τη συζήτηση είτε την ψηφοφορία σε συγκεκριμένο θέμα προσμετρούνται στους παρόντες,, οι δηλώσεις αποχώρησης όχι.

3.7 Στην περίπτωση που τεθεί γραπτά από τουλάχιστον 200 μέλη του Τμήματος, θέμα ανάκλησης του συνόλου του Δ.Σ., η ειδική Γ.Σ., που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό και με αυτό ως πρώτο θέμα υποχρεωτικά, για να πάρει απόφαση ανάκλησης, βρίσκεται σε απαρτία μόνο αν παρίστανται σε αυτήν μέλη περισσότερα από το 1/3 του αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, η δε απόφαση ανάκλησης λαμβάνεται, με μυστική ψηφοφορία, με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Σε περίπτωση υπερψήφισης πρότασης ανάκλησης, με ευθύνη του Προεδρείου της Γ.Σ. διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. του Τμήματος μέσα σε 1 μήνα το αργότερο.

3.8 Οι εργασίες της Γ.Σ. διευθύνονται από τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος, Α’ αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος) που εκλέγεται από αυτήν σε κάθε σύγκληση.

3.9 Η απολογιστική Γ.Σ. γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. Σε αυτήν εκτός από τον απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. και τον οικονομικό απολογισμό, υποβάλλεται Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και ρυθμίζεται το θέμα της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών, όπου δικαιούται να συμμετέχει εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού.

Άρθρο 4

4.1 Το Τοπικό Τμήμα διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από 15 μέλη. Είναι ασυμβίβαστο σε μέλος του ΔΣ του Τμήματος να ανήκει ταυτόχρονα στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , στη ΔΕ του ΤΕΕ ή άλλου Συλλόγου ανταγωνιστικού των σκοπών του τμήματος.

4.2 Τα μέλη του Δ.Σ. του Τμήματος εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Τμήματος, σε εκλογές που διεξάγονται ταυτόχρονα κατά την ημέρα της εκλογής της Αντιπροσωπείας του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α. ή σε ενδιάμεσο χρόνο, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 3.7 του παρόντος ή αν χηρεύσει κατά άλλο τρόπο το συμβούλιο. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθη.

4.3 Οι πρώτες εκλογές για Δ.Σ. γίνονται όταν δημιουργηθεί το Τοπικό Τμήμα και ξαναγίνονται ταυτόχρονα με τις επόμενες εκλογές της Αντιπροσωπείας.

4.4 Το σύστημα εκλογής είναι το σύστημα της απλής αναλογικής. Συγκεκριμένα: Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. Οι τυχόν αδιάθετες θέσεις από την πρώτη κατανομή περιέχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων, οι αδιάθετες θέσεις περιέρχονται κατά προτεραιότητα στο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει θέση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

4.5 Ο αριθμός των υποψηφίων ανά ψηφοδέλτιο δεν ξεπερνάει το διπλάσιο του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Ο αριθμός των σταυρών ανά ψηφοδέλτιο δεν ξεπερνάει τον αριθμό των μελών του Δ.Σ.

4.6 Ταυτόχρονα με τις εκλογές του Δ.Σ., εκλέγεται και μια 5μελής  Ελεγκτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με το σύστημα της απλής αναλογικής . Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερη θέση στα ψηφοδέλτια των παρατάξεων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ του Τμήματος με κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.5. του παρόντος. Για να θέσει κανείς υποψηφιότητα για την Ελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να έχει δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα τακτικό μέλος τμήματος ή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα βιβλία, έγγραφα και διαχειριστικά στοιχεία. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του τμήματος, ουσιαστικά και τυπικά, τακτικά κάθε εξάμηνο και κάθε διαχειριστικό έτος και έκτακτα όταν κρίνει ότι αυτό είναι ανάγκη και συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στο ΔΣ. Η Ελεγκτική Επιτροπή καταθέτει στη Γραμματεία τις εκθέσεις της, που μαζί με τον ισολογισμό και τον απολογισμό κάθε χρόνου η Γραμματεία φροντίζει να στείλει στα μέλη του τμήματος 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, που πρέπει να συνέλθει οπωσδήποτε μέσα σε δύο μήνες από τότε που έληξε το οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία, το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του τμήματος και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Η Ελεγκτική Επιτροπή, αν κρίνει πως οι ενέργειες του Δ.Σ. δεν είναι αρκετές, μπορεί να ζητήσει να γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. Αν κενωθεί θέση της Ελεγκτική Επιτροπή, συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες με τη σειρά της επιτυχίας τους από κάθε συνδυασμό. Αν παραιτηθούν και τα πέντε μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να κάνει αρχαιρεσίες για να εκλεγεί νέα Ελεγκτική Επιτροπή. Η θητεία των μελών της Ελεγκτική Επιτροπή είναι άμισθη. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα  του υποψηφίου της Ελεγκτικής Επιτροπής με την υποψηφιότητα για το Δ.Σ του τμήματος.

Άρθρο 5

5.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

5.2 Ειδικά η πρώτη συνεδρίαση κάθε θητείας, συγκαλείται σε διάστημα 7 ημερών από την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος από τον πλειοψηφούντα σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης. Σε περίπτωση που αυτός το παραλείψει, το Δ.Σ. συγκαλείται στο διάστημα των επομένων 3 ημερών, από τον πλειοψηφούντα σύμβουλο της δεύτερης σε ψήφους παράταξης κ.ο.κ., μέχρι την εξάντληση του συνόλου των παρατάξεων. Σε περίπτωση παράληψης της σύγκλησης από όλους τους προηγούμενους, το Δ.Σ. συγκαλείται ομοίως από ένα από τα υπόλοιπα μέλη του, προηγουμένων των αρχαιοτέρων.

5.3 Για την έγκυρη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία εννιά μελών του. Μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις χωρίς να επιτευχθεί απαρτία ή σε έκτακτες συνεδριάσεις, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αρκεί να παρίστανται οκτώ μέλη του.

5.4 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρισταμένων μελών του εν απαρτία. Τα λευκά και τα παρόντα προσμετρούνται στους παριστάμενους, οι αποχές όχι, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5.5 Το Δ.Σ. συγκροτείται με ειδικό τρόπο σε σώμα, εκλέγοντας με χωριστές ψηφοφορίες Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. ως εξής: Κατά την πρώτη ψηφοφορία για κάθε θέση, για την εκλογή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του ΔΣ. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, οπότε για την εκλογή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί των παρισταμένων μελών του. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας,  η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, μέχρι την κάλυψη της θέσης, με σχετική πλειοψηφία επί των παρισταμένων μελών του. Οι ψηφοφορίες μπορούν να απέχουν το πολύ τρεις μέρες.

5.6 Ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την δημιουργία και άλλων θέσεων, που καταλαμβάνονται με εκλογή κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 5.5. του παρόντος.

Άρθρο 6

6.1 Ο Πρόεδρος εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί το Τμήμα απέναντι στους τρίτους και ενώπιον όλων των αρχών και των δικαστηρίων, έχοντας δικαίωμα να ασκεί κάθε ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο. Η άσκηση των παραπάνω ενδίκων μέσων γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.2 Κάθε έγγραφο που προέρχεται από τον Τμήμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 Άρθρο 7

7.1 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και όταν απουσιάζει και αυτός αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται κάθε φορά με απόφασή του.

 Άρθρο 8

 8.1 Ο Ταμίας έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Τμήματος. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει τα ποσά που συγκεντρώνονται στην Τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται το Τμήμα Πρέπει πάντως να έχει πάντα διαθέσιμο στο ταμείο ένα ποσό για τις άμεσες ανάγκες του Τμήματος. Το ύψος του ποσού τούτου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.2 Δικαίωμα ανάληψης χρημάτων από την Τράπεζα ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχει ο Ταμίας του Τμήματος. Κάθε παραστατικό διακίνησης χρημάτων (πληρωμές και  εισπράξεις), πληρωμές επιταγών κ.ο.κ.  για τους σκοπούς του συλλόγου, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ταμία. Κάθε παραστατικό έγγραφης σύμβασης οικονομικής συνεργασίας του τμήματος για τους σκοπούς του συλλόγου, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Ταμία αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται κάθε φορά από αυτό. Ο ταμίας πρέπει να ενημερώνει τακτικά τον Ταμία του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τα οικονομικά του Τμήματος. Ο Ταμίας υποβάλλει στην Ε.Ε. και την Γ.Σ. τον προϋπολογισμό του έτους και τον οικονομικό απολογισμό για έγκριση.

Άρθρο 9

9.1 Κάθε δαπάνη εκτός του προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Τμήματος μέχρι 500 €  αποφασίζεται από τον Πρόεδρό του και τον ταμία. Για κάθε δαπάνη μεγαλύτερη των 500 €  αποφασίζει το Δ.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τον πρώτο χρόνο παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να προβεί σε δαπάνες χωρίς την υποβολή προϋπολογισμού.

 Άρθρο 10

 10.1 Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Τμήματος, διεξαγάγει την αλληλογραφία, τηρεί το μητρώο και το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, σφραγίζει και προσυπογράφει τα έγγραφα και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας ή – σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου – άλλο μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 11

11.1 Κάθε θέση Συμβούλου που χηρεύει αναπληρώνεται από το αμέσως επόμενο, κατά σειρά επιτυχίας, μέλος της ίδιας παράταξης.

11.2 Κάθε Σύμβουλος μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτησή του από τον Πρόεδρο, την προσωρινή αντικατάστασή του κατά το διάστημα απουσίας ή ασθένειας από επιλαχόντα του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχτηκε.

Άρθρο 12

12.1.1 Μομφή απευθύνεται κατά του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβούλιου (ΔΣ) συνολικά ή μέλους του Προεδρείου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν σχέση με αυτή.

12.1.2 Πρόταση μομφής μπορεί να διατυπωθεί ανά πάσα στιγμή ή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας συνεδρίασής του και τίθεται υποχρεωτικά αμέσως σε ψηφοφορία, περί του αν γίνεται δεκτή για συζήτηση ή σαν θέμα Ημερήσιας Διάταξης, υποχρεωτικά και αμετάθετα πρώτο για την επόμενη σύγκλισή του, με αίτημα 3 μελών του.

12.1.3 Εάν η πρόταση μομφής διατυπωθεί κατά την διαδικασία συνεδρίασής του, τότε το ΔΣ αποφασίζει εάν θα συζητηθεί.

12.1.4 Σε περίπτωση που το Σώμα αποφασίσει να συζητήσει θέμα μομφής τότε εάν η μομφή εκφέρεται συνολικά κατά του οργάνου, προσωρινός προεδρεύων αναλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους παρόντες. Εάν εκφέρεται κατά μέλους του Προεδρείου, το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στο Προεδρείο για όσο διάστημα συζητείται η μομφή.

12.1.5 Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η εξής διαδικασία :

Α. ανάπτυξη του θέματος της μομφής από εκείνον ή εκείνους που την διατύπωσαν.
Β. απάντηση εκείνου ή εκείνων κατά των οποίων στρέφεται η μομφή.
Γ. τοποθετήσεις των μελών του Σώματος επί του θέματος.
Δ. δευτερολογία αυτού που διατύπωσε τη μομφή.
Ε. δευτερολογία αυτού εναντίον του οποίου γίνεται η μομφή.
Στ. ψηφοφορία.

Εάν η μομφή απορριφθεί, αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα το Προεδρείο ή το μέλος του. Εάν υπερψηφισθεί εναπόκειται στο όργανο ή το μέλος η παραπέρα στάση του (παραίτηση ή συνέχιση καθηκόντων).

12.2.1 Θέμα ανάκλησης του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβούλιου (ΔΣ) μπαίνει για συζήτηση μόνο εφόσον το θέμα αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.

12.2.2 Η πρόταση για εγγραφή θέματος ανάκλησης στην Ημερήσια Διάταξη πρέπει να φέρει τις υπογραφές 3 μελών του ΔΣ και εγγράφεται υποχρεωτικά σαν πρώτο και αμετάθετο θέμα για ειδική συνεδρίασή του.

12.2.3 Θέμα ανάκλησης του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβούλιου (ΔΣ) μπαίνει για συζήτηση μόνο εφόσον το θέμα αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη. Η ειδική αυτή συνεδρίαση συγκαλείται το αργότερο σε 1 μήνα από την κατάθεση πρότασης ανάκλησης του Προεδρείου και βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 5.3 του παρόντος.

12.2.4 Στην ειδική αυτή συνεδρίαση προεδρεύει προσωρινά το αρχαιότερο μέλος του Συλλόγου από τους παρόντες.

12.2.5 Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή της μομφής.

12.2.6 Για να γίνει δεκτή πρόταση ανάκλησης πρέπει να υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

12.2.7 Σε περίπτωση υπερψήφισης πρότασης ανάκλησης, το προσωρινό Προεδρείο προχωράει αμέσως σε εκλογή του Προεδρείου του ΔΣ όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.5 του παρόντος Κανονισμού. Αν η πρόταση απορριφθεί, αναλαμβάνει ξανά το Προεδρείο του ΔΣ και συνεχίζονται οι εργασίες με τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, εφόσον υπάρχουν.

Άρθρο 13

Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4)  τουλάχιστον από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του τμήματος και όχι λιγότερα από εκατό (100), καθώς και η απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων. Κατ εξαίρεση, η πρώτη τροποποίηση θα γίνει με τη συνηθισμένη απαρτία και τρόπο λήψης απόφασης (Άρθρα 3.5 και 3.6 του παρόντος).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: