Συλλογική Σύμβαση ΣΜΤ

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μετά από την καταγγελία της από τις εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου των μηχανικών/τεχνικών στο πλαίσιο των αντεργατικών νομοθετικών εξελίξεων της εποχής του μνημονίου, έληξε στις 20/7/2012. Αναλυτικότερα για τις εξελίξεις σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις δείτε εδώ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και υπολοίπου Περιφέρειας Αττικής.

Υπογράφτηκε στις 12/2/2008 συλλογική σύμβαση (Π.Κ. 10/ 6-03-2009), αφενός από τους εκπροσώπους του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και αφετέρου από τους εκπροσώπους των  Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανώτερης Τάξεως (ΣΤΕΑΤ), Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), Ένωση Κατασκευαστών Κτηρίων (Ε.Κ.Κ.Ε).

ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ  υπάγονται οι τεχνικοί των  Μελετητικών – Εργοληπτικών και Κατασκευαστικών Τεχνικών Επιχειρήσεων της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και υπολοίπου Περιφέρειας Αττικής, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με τις εξής ειδικότητες:

Α: Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με αναγνωρισμένη ισοτιμία του διπλώματος σχολής εξωτερικού με επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.

Β: Γεωλόγοι – Γεωπόνοι – Δασολόγοι – (Γεωτεχνικοί) Π.Ε,  Περιβαντολλόγοι ΠΕ και Πληροφορικής Π.Ε.

Γ: Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου ανωτέρων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού με επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.

Δ: Εργοδηγοί – Σχεδιαστές και λοιποί Τεχνικοί 1) Πτυχιούχοι Τεχνικών Σχολών Μ.Ε., απόφοιτοι ΙΕΚ και απόφοιτοι ΤΕΛ και 2) Εμπειροτέχνες όλων των πάρα πάνω ειδικοτήτων.

Διευκρίνηση

Θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και επιπλέον υποβάλλεται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη που εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να παρέχει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες για την ορθή εκπλήρωση της παροχής του, άσχετα αν ο εργοδότης ασκεί έμπρακτα το δικαίωμα αυτό ή αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών στον εργαζόμενο, εφόσον όμως η ευχέρεια αυτή δεν φθάνει μέχρι της κατάλυσης της υποχρέωσης υπακοής στον εργοδότη και δημιουργίας αντίστοιχα δικαιώματος ελεύθερης από τον έλεγχο του τελευταίου υπηρεσιακής δράσης.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

  1. Οι βασικοί μισθοί των μηχανικών αυξάνονται από 1/1/ 2008 κατά 6% και από 1/1/2009 κατά 6%.
  2. Η ποσοστιαία αύξηση υπολογιζόμενη στους βασικούς μισθούς, σε αυτή τη Συλλογική Σύμβαση εργασίας και στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια πρέπει να προστεθεί στους καταβαλλόμενους μισθούς όλων των ειδικοτήτων που καλύπτονται από αυτή και αμείβονται με μισθούς μεγαλύτερης της Συλλογικής Σύμβασης, εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί δεν λαμβάνουν καμία άλλη αύξηση από τον εργοδότη τους, κατά τη διάρκεια του έτους, ίση ή μεγαλύτερη από το ποσοστό της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης.
  3. Καθορίζεται νέα αναλογική σχέση μεταξύ των μισθολογίων των παρακάτω κατηγοριών  τεχνικών ως ακολούθως:

Α. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι 100%

Β. Γεωλόγοι – Γεωπόνοι – Δασολόγοι – (Γεωτεχνικοί) Π.Ε,  Περιβαντολλόγοι ΠΕ και Πληροφορικής Π.Ε.  93%

Γ. Μηχανικοί ΤΕΙ 83%

Δ1. Εργοδηγοί, Σχεδιαστές και λοιποί τεχνικοί 73%

Η παραπάνω διάταξη θα εφαρμοστεί σταδιακά ως εξής:

Από 1/1/2008 η κατηγορία Β 91%, κατηγορία Γ 81%, κατηγορία Δ1 71%

Από 1/1/2009 η κατηγορία Β 92%, κατηγορία Γ 82%, κατηγορία Δ1 72%

Από 31/12/2009 η κατηγορία Β 93%, κατηγορία Γ 83%, κατηγορία Δ1 73%

  1. Όλοι οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων από το κράτος, Μέσων Τεχνικών Σχολών, διετούς τουλάχιστον φοίτησης, οι οποίοι έχουν παράλληλα απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου, κατατάσσονται στην μισθολογική κλίμακα των πτυχιούχων Εργοδηγών – Σχεδιαστών – Τεχνικών Μ.Ε., στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από αυτό που θα εντάσσονταν

Στην παρούσα ενσωματώνονται τα κατώτερα μισθολόγια όλων των ειδικοτήτων που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Α. Επιδόματα όλων των ειδικοτήτων

1. Επίδομα γάμου

Στους έγγαμους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα γάμου 10% επί του κάθε φορά ισχύοντος μισθού ή ημερομισθίου. Το επίδομα αυτό δικαιούνται και οι χήροι-ες, οι διαζευγμένοι-ες, καθώς και οι άγαμοι γονείς, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού.

2. Επιδόματα παιδιών

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται για μεν τα άρρενα μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, για δε τα θήλεα μέχρι και το 20ο έτος, εφ΄ όσον και στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά δεν εργάζονται, συντηρούνται από τον εργαζόμενο/ η και είναι άγαμα. Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολή που λειτουργεί με άδεια κρατικής αρχής ή σε αναγνωρισμένη σχολή του εξωτερικού, το επίδομα αυτό καταβάλλεται, εφ΄ όσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται, μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, ανεξαρτήτως φύλου. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων περί ΔΛΟΕΜ, παρέχεται στον εργαζόμενο το δικαίωμα όπως μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την πρόσληψη ή τη γέννηση του παιδιού γνωστοποιήσει στον εργοδότη ότι επιλέγει την καταβολή σ΄ αυτόν του επιδόματος παιδιού ή από τον εργοδότη ή από τον ΔΛΟΕΜ.

3. Επίδομα ξένης γλώσσας

Στους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων που κάνουν χρήση των γνώσεών τους σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και εφόσον κατά την πρόσληψή τους απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας ως πρόσθετο προσόν, χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος βάσει των ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του. Η επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την κρίση του Εργοδότη, ή και με την προσκόμιση τίτλου σπουδών επιπέδου PROFICIENCY. Δεν απαιτείται η προσκόμιση τέτοιου τίτλου, προκειμένου για πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού μέσης ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της μεταπτυχιακής. Το επίδομα χορηγείται στο ίδιο ποσοστό έστω και αν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί περισσότερες της μιας ξένης γλώσσας.

4. Επίδομα Η/Υ

Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα όλων των ειδικοτήτων, που για την εκτέλεση της εργασίας τους κάνουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, εργαζόμενοι μπροστά σε οθόνη οπτικής απεικόνισης, χορηγείται επίδομα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%, υπολογιζόμενο στον κάθε φορά ισχύοντα βασικό μισθό. Σε περίπτωση απασχόλησης επί λιγότερες ώρες ημερησίως ή επί λιγότερες εργάσιμες ημέρες, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσο χρόνο απασχολούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κατ΄ αναλογία.

5. Επίδομα χρήσης Ι.Χ. επιβατικού αυτοκίνητου

Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς που ύστερα από συμφωνία με τον εργοδότη τους κάνουν χρήση του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου τους για τη μετακίνησή τους για εκτέλεση υπηρεσίας, χορηγείται αποζημίωση που υπολογίζεται κάθε μήνα, ίση με το 15 % της κάθε φορά ισχύουσας τιμής πώλησης του καυσίμου που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό τους και με βάση τη σχετική απόδειξη του πρατηρίου πετρελαιοειδών από το οποίο προμηθεύθηκε ο μισθωτός το καύσιμο. Στα διανυόμενα κάθε ημέρα χιλιόμετρα, που κάθε επιχείρηση θα ορίσει ως όριο με δική της απόφαση και θα αποζημιώνει, δεν περιλαμβάνονται τα από την κατοικία του μισθωτού προς την έδρα της επιχείρησης ή τον τόπο εργασίας του και αντίστροφα διανυόμενα χιλιόμετρα κάθε Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου.

6. Επίδομα εργοταξίου

Το προσωπικό που απασχολείται σε εργοτάξια δικαιούται επίδομα 10% επί του βασικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει βάσει ετών υπηρεσίας – προϋπηρεσίας για όσο χρόνο παρέχει, με εντολή της εταιρείας, τις υπηρεσίες του στο εργοτάξιο.

Το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με τυχόν χορηγούμενα επιδόματα για τον ίδιο σκοπό ή με ανώτερες των συμβατικών καταβαλλόμενες αποδοχές.

7. Επίδομα ενοικίου

Στους υπαγόμενους στην παρούσα, που διαμένουν λόγω της εργασίας τους, μακριά από τον τόπο της μονίμου κατοικίας τους, εφόσον δεν διαθέτουν δική τους, ή αν πρόκειται περί έγγαμων δική τους ή της συζύγου τους κατοικία, παρέχεται από τους εργοδότες κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στον τόπο εργασίας τους. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέχεται το παραπάνω κατάλυμα, χορηγείται από 1/1/2008 επίδομα ενοικίου 275 ευρώ και από 1/1/2009 280 ευρώ.

Β. Επιδόματα κατά ειδικότητα

1. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι. – Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.

1.1 Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς Α.Ε.Ι. κατόχους  μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου χορηγείται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου 10% επί του εκάστοτε βασικού του κλιμακίου τους. Σε κατόχους διδακτορικού τίτλου επιπέδου χορηγείται επίδομα 13% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων του κλιμακίου στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόμενος. Το επίδομα καταβάλλεται εφόσον η διδακτορική του διατριβή είναι σχετική με το επιστημονικό πεδίο της ειδικότητας απασχόλησης του εργαζόμενου και από το χρόνο της κατάθεσης του σχετικού τίτλου στην επιχείρηση και όχι αναδρομικά από την απόκτηση του. Εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων ανωτάτης εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών επιπέδου MASTER ή αντιστοίχου τίτλου σχετικού με το αντικείμενο απασχόλησης τους, λαμβάνουν επίδομα 10% υπολογιζόμενο επί των νέων βασικών ημερομισθίων του κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος.  Το επίδομα καταβάλλεται εφόσον η διδακτορική του διατριβή είναι σχετική με το επιστημονικό πεδίο της ειδικότητας απασχόλησης του εργαζόμενου και από το χρόνο της κατάθεσης του σχετικού τίτλου στην επιχείρηση και όχι αναδρομικά από την απόκτηση του. Αυτονόητο είναι ότι όποιος δικαιούται επίδομα διδακτορικού δεν δικαιούται ταυτόχρονα και επίδομα μεταπτυχιακού τίτλου.

1.2 Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. που έχουν υπευθυνότητα γενικού διευθυντή χορηγείται επίδομα 30% επί του εκάστοτε βασικού του κλιμακίου τους.

1.3 Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. που έχουν υπευθυνότητα τεχνικού διευθυντή χορηγείται επίδομα 20% επί του εκάστοτε βασικού του κλιμακίου τους.

1.4 Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. που έχουν υπευθυνότητα Επιβλέποντος έργου , χορηγείται επίδομα 25% επί του εκάστοτε βασικού του κλιμακίου τους.

1.5 Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. που έχουν υπευθυνότητα προϊσταμένου τμήματος (μελετών, κατασκευών, επισκευών, παραγωγής, συντήρησης, εκμετάλλευσης, πωλήσεων, προγραμματισμού, ποιοτικού ελέγχου, εκπαίδευσης προσωπικού) και στους τεχνικούς ασφαλείας χορηγείται επίδομα 15% επί του εκάστοτε βασικού του κλιμακίου τους.

1.6 Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς Α.Ε.Ι. χορηγείται επίδομα πρώτης ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10% και για κάθε επιπλέον γλώσσα σε ποσοστό 5%, εφόσον η επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόμενους ζητεί σαν προϋπόθεση προσλήψεως τους την επαρκή γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών ή αν η φύση της εργασίας τους επιβάλλει την χρησιμοποίηση ξένων γλωσσών για την εκτέλεσή της.

1.7 Ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος του Ε.Μ.Π. ή άλλης σχολής αναγνωρισμένης ως ισότιμης από το Ε.Μ.Π. ή την Ελληνική Πολιτεία. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ.

2. Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι.

2.1 Για τους υπαγόμενους στην παρούσα πτυχιούχους Μηχανικούς, αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και των ισοτίμων προς αυτά σχολών, εφαρμόζονται όσον αφορά τους τίτλους σπουδών, οι κείμενες διατάξεις (Ν.1404/83, Π.Δ. 388/89 και Π.Δ. 254/86).

2.2 Ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από της κτήσεως του πτυχίου άσκηση του επαγγέλματος των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. και η υπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη στην ειδικότητα. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό προηγούμενων εργοδοτών και η άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος με βεβαίωση του αρμοδίου οικονομικού εφόρου ή άλλης αρχής, που να βεβαιώνει το χρόνο της άσκησης αυτής.

2.3 Στους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό επί του βασικού μισθού ίσο με εκείνο που χορηγείται από τον εργοδότη σε άλλους εργαζόμενους στους ίδιους χώρους όπου εργάζονται αυτοί.

2.4 Στους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. που έχουν υπευθυνότητα προϊσταμένου τμήματος (μελετών, κατασκευών, επισκευών, παραγωγής, συντήρησης, εκμετάλλευσης, πωλήσεων, προγραμματισμού, ποιοτικού ελέγχου, εκπαίδευσης προσωπικού) και στους τεχνικούς ασφαλείας χορηγείται επίδομα 15 % επί του εκάστοτε βασικού του κλιμακίου τους.

2.5 Στους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ορίζονται ως επιβλέποντες έργου σύμφωνα με τον νόμο, χορηγείται επίδομα 25%.

3. Εργοδηγοί – Σχεδιαστές Δομικών Έργων, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί. Πτυχιούχοι τεχνικών σχολών Μ.Ε., απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εμπειροτέχνες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων.

3.1 Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται, σε περίπτωση γάμου, άδεια μετά πλήρων αποδοχών έξι ημερών. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον ΑΝ 539/1945.

3.2 Ο χρόνος εργασίας των μισθωτών ορίζεται σε 40 ώρες, χωρίς μείωση των αποδοχών.

3.3 Ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία θεωρείται η ομοειδής που διανύθηκε στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση των προηγουμένων εργοδοτών.

3.4 Για τους εργοδότες που έχουν έδρα το Ν. Αττικής και απασχολούν τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καθιερώνεται συνεχές ωράριο εργασίας.

3.5 Επίδομα επιβλέποντος έργου. Για τους Πτυχιούχους εργοδηγούς οι οποίοι έχουν υπευθυνότητα επίβλεψης, συντονισμού ή διοίκησης προσωπικού χορηγείται επίδομα 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε έναν Πτυχιούχο Εργοδηγό ανά εργοτάξιο και εφόσον στο εργοτάξιο απασχολούνται περισσότεροι των 100 εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και του προσωπικού των υπεργολαβικών επιχειρήσεων 100 τουλάχιστον ατόμων (ΣΣΕ 22.7.2004).

4. Προσωπικό Η/Υ

4.1 Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται διάλειμμα μισής ώρας εργασίας, που δεν αφαιρείται από τα κατά περίπτωση χρονικά όρια της εργασίας. Σ΄ αυτό όμως συμψηφίζεται κάθε διάλειμμα που μπορεί να χορηγείται από οποιαδήποτε άλλη αιτία (από ελευθεριότητα, διάταξη νόμου κλπ). (Απόφ. 15091/81 Υπ. Εργασίας – περί κήρυξης εκτελεστής της Δ.Α. 72/1981 ).

4.2 Ο χρόνος εργασίας κατά εβδομάδα μειώνεται από 41 σε 40 ώρες από 1.4.1983, χωρίς μείωση των αποδοχών. Από 1.1.1984 η 41η ώρα αμείβεται σαν υπερεργασία με το αντίστοιχο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 25%.

4.3 Στους μισθωτούς που είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής χορηγείται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 17%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μηνιαίους μισθούς που διαμορφώνονται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας. Τέτοιο επίδομα σε ποσοστό 12% χορηγείται στους πτυχιούχους Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

4.4 Για τον προσδιορισμό των αποδοχών προσμετράτε η προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας του μισθωτού σε οποιοδήποτε εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) αποδεικνυόμενη δια βεβαιώσεων των προηγουμένων εργοδοτών υπολογιζόμενη από της καταθέσεως της βεβαιώσεως. Επίσης για τον προσδιορισμό των αποδοχών προσμετράτε και η υπηρεσία στον αυτό εργοδότη σε οποιαδήποτε ειδικότητα.

4.5 Οι εργαζόμενοι ως χειριστές – στριες, διατρητές-τριες και χειριστές-στριες τερματικών σταθμών οι οποίοι προσβλήθηκαν από ασθένειες : τενοντοθηκίτιδες, ελυτρίτιδες, μόνιμη ανύψωση του κατωφλίου ακουστικότητας, σύνδρομο θορύβου, συναγερμικός ερεθισμός του νευροφυτικού συστήματος των αδένων έσω εκκρίσεως, αγγειοσυστολή, πτώση της αρτηριακής πιέσεως, επιβράδυνση της αναπνοής, επιληπτοειδείς σπασμούς, εγκεφαλικές αιμορραγίες, μεταφέρονται αμέσως σε άλλο τμήμα της επιχείρησης με τις ίδιες αποδοχές και τα ίδια επιδόματα εφόσον υπάρχει κενή θέση.

4.6 Στις εργαζόμενες μητέρες απαγορεύεται η απασχόληση τη νύκτα. Νύκτα δε καθορίζεται μεταξύ της δεκάτης εσπερινής ώρας και της έκτης πρωινής.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1. Άδειες εργαζόμενων

1.1. Από 1.1.2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

1.2. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 23.5.2000 άρθρο 10) Η άδεια γάμου δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45.

1.3. Χορηγείται μία επιπλέον εβδομάδα αδείας στις εργαζόμενες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993.

1.4. Γονική άδεια ανατροφής παιδιού άνευ αποδοχών.

1.5. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα 2 ετών από τον τοκετό, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μια ώρα κάθε ημέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά τον τοκετό. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας (πλήρους απασχόλησης).

1.6. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.

1.7. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.

1.8. Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 για τη μερική απασχόληση (ίση μεταχείριση στην επαγγελματική κατάρτιση, στις κοινωνικές παροχές της επιχείρησης, ίση (αναλογική ) μεταχείριση με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και σύμβαση αορίστου χρόνου ως προς την ετήσια άδεια, τις αποζημιώσεις, τα επιδόματα, τα προγράμματα πρόσθετης κοινωνικής μέριμνας, ενημέρωση εκπροσώπων εργαζομένων για τον αριθμό απασχολουμένων με μερική απασχόληση, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης εργαζομένων με μερική απασχόληση.

1.9. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και πάνω εργαζόμενους είναι υποχρεωμένες να χορηγούν μέχρι και 14 ημέρες το χρόνο πρόσθετη κανονική άδεια με αποδοχές σε αναλογία 1% του προσωπικού τους για εκπαίδευση και επιμόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών.

1.10. Η άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 12.4.1996 χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξανόμενη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

1.11. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.

1.12. Άδεια αιμοδοσίας: Στους εργαζόμενους που είναι εθελοντές αιμοδότες και φέρουν τα σχετικά πιστοποιητικά αιμοδοσίας από κρατικά νοσοκομεία, χορηγούνται 2 ημέρες άδεια μετ΄ αποδοχών, αρχόμενες τη ημέρα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία και δεν μπορεί να εφάπτεται (πριν ή μετά) επίσημων αργιών. Η ημερομηνία της αιμοδοσίας καθορίζεται μετά από συμφωνία με την επιχείρηση απασχόλησης του εργαζόμενου.

2. Διάλειμμα εργασίας

Σε όσες επιχειρήσεις εφαρμοζόταν στο παρελθόν και συνεχίζει να εφαρμόζεται εθιμικά διάλειμμα εργασίας, υπολογιζόμενο μέσα στο συνολικό χρόνο εργασίας των 40 ωρών, μετατρέπεται σε δικαίωμα υπέρ των εργαζόμενων και συνεχίζει να ισχύει, όπως ακριβώς εφαρμοζόταν.

3. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

3.1 Οι υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις υποχρεούνται, μέσα σε δύο μήνες από τη γνωστοποίηση της κατάθεσής της στο Υπουργείο Εργασίας, να εφοδιάσουν τις οθόνες των χρησιμοποιούμενων από τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, με κατάλληλα απορροφητικά φίλτρα διεθνών προδιαγραφών που η κυκλοφορία τους στην Ελληνική αγορά έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας, Εμπορίου κλπ).

3.2 Οι υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς που εργάζονται σε εργοτάξια, εντός ή εκτός στεγασμένων χώρων, με τα μέσα που ορίζονται από το Ν. 1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α΄), καθώς και από τα σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντα Διατάγματα, που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά και είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

4. Άδεια θανάτου συγγενούς

Σε περίπτωση απώλειας συγγενικού προσώπου Α’ βαθμού συγγενείας χορηγείται άδεια μετά αποδοχών τριών (3) ημερών.

5. Εκτός έδρας αποζημίωση

Η εκτός έδρας αποζημίωση την οποία δικαιούνται οι εργαζόμενοι και έχει καθιερωθεί με τις υπ΄ αριθμό 21091/1946 και 43739/4395/51 Υπουργικές Αποφάσεις, προσδιορίζεται στο 1/20 του βασικού μηνιαίου μισθού για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, εκτός των οδοιπορικών και λοιπών εξόδων διαμονής για όλες τις ειδικότητες των εργαζόμενων που υπάγονται σε αυτή την απόφαση.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα µέρη συµφωνούν στην διάρκεια ισχύος της παρούσας να εξετάσουν µε κοινή επιτροπή εργασίας που θα συστήσουν την δυνατότητα συλλογικών και κοινά αποδεκτών ρυθµίσεων που να εξειδικεύουν και να βελτιώνουν α) το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων στον χώρο εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα επιχειρήσεων και εργαζοµένων, β) την επιµόρφωση και επαγγελµατική κατάρτιση, την δια βίου μάθηση και την συµµετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις των υπαγοµένων στην παρούσα.

ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΔΑ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, διμερείς συμφωνίες, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Πρακτικά συμφωνίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2008

Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί το μισθολόγιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους Αρχιτέκτονες και τους υπόλοιπους μηχανικούς απόφοιτους ΑΕΙ. Ολόκληρο το μισθολόγιο για όλες τις ειδικότητες βρίσκεται εδώ.

Ολόκληρο το κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε μορφή .doc βρίσκεται εδώ.

Για τις αυθεντικές τέσσερις πρώτες σελίδες της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις σφραγίδες και τις υπογραφές του Σωματείου και των εργοδοτικών ενώσεων σε μορφή .pdf βλέπε σελίδα 1, σελίδα 2, σελίδα 3σελίδα 4.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: