Κανονισμός λειτουργίας

Κανονισμός λειτουργίας του Ξενώνα Στάμου Στούρνα. Η γλώσσα και η ορθογραφία προέρχονται από το πρωτότυπο.

Ο Ξενών οργανώνεται δια τους σπουδαστάς Αρχιτεκτονικών Σχολών (Αθηνών και Θεσσαλονίκης) εις τους οποίους παρέχει στέγης δωρεάν καθ’ όλον το έτος και συγκεκριμένως εις:

α) Σπουδαστάς Αρχιτεκτονικής που επιθυμούν να επισκεφθούν το Πήλιον και την περιοχήν ομαδικώς ή μεμονωμένως ίνα μελετήσουν θέμα της ειδικότητός των.

β) Μεμονωμένους σπουδαστάς ή ομάδας σπουδαστών μεταβαίνοντας προς ανάπαυσιν.

γ) Εις Έλληνας αρχιτέκτονας, εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις διαθέσιμοι, μη πλρωθείσαι υπό σπουδαστών.

Η σειρά προτεραιότητος κανονίζεται ως εξής:

α) Ομάδες σπουδαστών μεταβαίνοντων κατόπιν αποφάσεως της Σχολής ή Καθηγητού προς μελέτην θέματος της ειδικότητάς των.

β) Μεμονωμένοι σπουδασταί μεταβαίνοντες δια τον αυτόν σκοπόν.

γ) Σπουδασταί μεταβαίνοντες προς ανάπαυσιν.

δ) Έλληνες αρχιτέκτονες μεταβαίνοντες προς μελέτην θεμάτων σχετικών με την περιοχήν του Πηλίου ή της Θεσσαλίας.

ε) Έλληνες αρχιτέκτονες μεταβαίνοντες προς ανάπαυσιν.

στ) Σπουδασταί της Σχολής Καλών Τεχνών, εφ’ όσον υπάρχουν κεναί θέσεις.

Εις τας ως άνω ομάδας δύνανται να μετέχουν τιμητικώς και καθηγηταί ή προσωπικότητες προσκαλούμεναι εις πνευματικάς εκδηλώσεις (Διαλέξεις, εκθέσεις κ.λ.π.)

Εις εξαιρετικάς περιπτώσειςπροτάσει των Σχολών των σπουδαστικών Συλλόγων και του ΣΑΔΑΣ δύνανται να ξενίζωνται δια ολίγας ημέρας και αλλοδαποί Αρχιτέκτονες ή σπουδασταί μεταβαίνοντες δια τους ως άνω σκοπούς εις το Πήλιον.

Η μετάβασις και παραμονή ομάδων σπουδαστών των Σχολών Αρχιτεκτόνων ή μεμονωμένων θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων εις τον οικείον σπουδαστικόν Σύλλογον (Αθηνών, Θεσσαλονίκης κ.λ.π.) η οποία θα διαβιβάζεται προς τελικήν έγκρισης εις τον Σύλλογον Αρχιτεκτόνων. Η έγκρισις γίνεται κατά την προκαθορισθείσαν σειράν προτεραιότητος. Προκειμένου περί ιδιωτών Αρχιτεκτόνων η αίτησις υποβάλλεται απ’ ευθείας εις τον Σύλλογον Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Α. Σχολών, ο οποίος δι’ αποφάσεως του Συμβουλίου ή της ειδικής Επιτροπής καταρτίζει το πρόγραμμα δια μεν την θερινήν περίοδον το αργότερον μέχρι τέλους Μαΐου, δια δε την χειμερινήν μέχρι τέλους Νοεμβρίου.

Κατά τους μήνας της μεγάλης κινήσεως η Επιτροπή θα δύναται να συστήση τον περιορισμόν των πολυήμερων παραμονών (των πέραν των 10 ημερών), ώστε να εξυπηρετούνται περισσότεροι σπουδασταί.

Δια την γενικήν εποπτείαν της λειτουργίας του Ξενώνος (ελέγχου εσόδων και εξόδων, καθορισμού προτεραιότητος μεταβάσεων, διορισμόν επιμελητού, καθαρήστριας κ.λ.π. συνιστάται παρά τω Συλλόγω Αρχιτεκτόνων επιτροπή απαρτιζόμενη από:

α) Από τον Πρόεδρον του ΣΑΔΑΣ ή αναπληρωτήν του.

β) Εν επί πλέον μέλος της Διοίκησης του Συλλόγου.

γ) Δύο μέλη του Συλλόγου εδρεύοντα εν Αθήναις.

δ) Εκπρόσωπον της Σχολής Αρχιτεκτόνων οριζόμενον υπ’ αυτής.

ε) Δύο σπουδαστάς της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. οριζόμενους υπό του Συλλόγου Σπουδαστών.

(Ι) Διάρκεια λειτουργίας του ξενώνος

Ο ξενών θα λειτουργεί όλο το έτος και συγκεκριμένως ως ακολούθως:

Α. Βασική λειτουργία του ξενώνος με πρόγραμμα εργασιών και υπεύθυνον, επιτρ. σπουδαστών.

(α) Το καλοκαίρι (Ιούλιος 1ο, 2ο, 3ο δεκ/ρο, Αύγουστος 1ο, 2ο, 3ο δεκ/ρο, Σεπτέμβριος 1ο, 2ο, 3ο δεκ/ρο, Οκτώβριος 1ο δεκαήμερο)

(β) Εποχές διακοπών (Χριστούγεννα 1η εβδ, 2α εβδ., Πάσχα 1η εβδ. 2α εβδ.)

Β. Υπόλοιπον του έτους επισκέψεις και διαμονή σπουδαστών κατά βούλησιν και εφ’ όσον υπάρχουν θέσεις. Υπεύθυνος του ξενώνος κατά τους μήνες αυτούς ο φύλαξ.

Η διαμονή εις τον ξενώνα παρέχεται δωρεάν – δωμάτιο και χώρος εργασίας.

Οι σπουδασταί καταβάλλουν μόνον τα έξοδα διατροφής των, οσάκις εκ του αριθμού επιθυμούντων δημιουργούνται συνθήκαι συνεστιάσεως.

Η επιτροπή του Ξενώνος οσάκις κρίνει απαραίτητον δύναται να καθιερώση μικράν εισφοράν μέχρι δραχμών πέντε κατ’ ανώτατον όριον και κατά ξενιζώμενον δι’ αντιμετώπισιν εξόδων υγιεινής καθαριότητος και φωτισμού ή αμοιβήν καθαρίστριας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Την πνευματικήν κίνησιν του Ξενώνος και κατά την περίοδον της πλήρους λειτουργίας του οργανώνει ειδική επιτροπή εδρεύουσα εις τον Ξενώνα. Εις αυτήν μετέχουν σπουδασταί 3ου, 4ου και 5ου έτους εκλεγόμενοι από την Επιτροπήν Διοικήσεως ή τον Σπουδαστικόν Σύλλογον κατόπιν υποβολής υποψηφιότητος κατά την οποίαν προκαθορίζεται και ο χρόνος θητείας εις την Επιτροπήν. Απερχόμενον μέλος, δύναται να αναπληρωθεί δι’ άλλου σπουδαστού του αυτού έτους και κατά την αυτήν διαδικασίαν, ώστε η Επιτροπή να λειτουργή κανονικώς.

Ειδικώτερον η Επιτροπή η εδρεύουσα εις τον Ξενώνα έχει τας εξείς αρμοδιότητας:

Αρμοδιότητες

1ον. Η επιτροπή θα ελέγχει βασικά αν τηρείται ο κανονισμός του ξενώνος υπό των διαμενόντων σπουδαστών.

2ον. Θα υποδέχεται τους αφικνούμενους και θα ελέγχει τις κάρτες τους.

3ον. Θα ελέγχει την εργασίαν των σπουδαστών.

4ον. Θα φροντίζει για την τήρησι του προγράμματος πνευματικών εκδηλώσεων.

Διαμένοντες σπουδασταί εις ξενώνα

1ον. Οι σπουδασταί οι επιθυμούντες να διαμείνουν εις τον ξενώνα οφείλουν να δηλώσουν εις την επιτροπήν διοικήσεως την εποχή ακριβώς που θέλουν να πάνε. Εάν δια τίναν λόγον εμποδισθούν ή θέλουν να αναβάλλουν, οφείλουν να το δηλώσουν ένα μήνα πριν άλλως χάνουν την σειράν προτεραιότητος.

2ον. Οι σπουδασταί θα δηλώνουν επίσης ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίον οφείλουν να τηρούν κατά την διάρκειαν της παραμονής τους στον ξενώνα.

3ον. Κατά την παραμονή εις τον ξενώνα θα τηρούν αυστηρώς τον κανονισμόν και θα προσπαθούν να συμμετέχουν εις την καλλίτερη λειτουργίαν.

4ον. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ξενών ευρίσκεται σε μία μικρή επαρχιακή πόλη και να προσαρμόζωνται κατά το δυνατόν στην νοοτροπία των κατοίκων.

Σπουδασταί επισκεπτόμενοι τον ξενώνα κατά το υπόλοιπον χρονικόν διάστημα.

1ον. Δεν υποχρεούνται να έχουν πρόγραμμα εργασίας.

2ον. Υποχρεούνται να τηρούν τον κανονισμός και να συμμορφούνται προς τας υποδείξεις του φύλακος.

Προσκεκλημένοι ή επισκέπται.

Ούτοι θα διαμένουν εις τον ξενώνα εφ’ όσον το επιθυμούν και εφ’ όσον έχουν ένα θέμα να αναπτύξουν.

Προσκεκλημένοι ξένοι σπουδασταί.

Εις τον ξενώνα θα διατίθενται 4 κλίναι αρρένων και 4 θηλέων για ξένους σπουδαστάς. Θα υποχρεούνται και αυτοί να τηρούν τον κανονισμόν του ξενώνος και γενικά να ζούν τη ζωή των Ελλήνων συναδέλφων των.

Θερινός Διαγωνισμός.

Ένα δεκαήμερο κάθε καλοκαίρι θα διοργανώνεται ένας διαγωνισμός με θέμα εκλεγόμενον υπό της διοικητικής επιτροπής ξενώνος και οι σπουδασταί που θα δηλώσουν συμμετοχή σ’ αυτόν το δεκαήμερο θα συμμετάσχουν εις αυτόν οπωσδήποτε. Το είδος του διαγωνισμού (ζωγραφική, αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, κ.λ.π.) θα ανακοινώνεται από την αρχήν του θέρους ώστε οι δηλώσεις να αρχίζουν από τότε.

Κριτική επιτροπή θα είναι η διοικητική επιτροπή του ξενώνος προεδρεύοντος του καθηγητού της αρμόδιας έδρας.

Το εκάστοτε έπαθλο θα εκλέγεται υπό της επιτροπής. Εις όλους τους συμμετασχόντας θα απονέμεται αναμνηστικόν.

Τέλος, τα έργα του διαγωνισμού θα εκτίθενται εις τον ξενώνα και θα παραμένουν εις αυτόν.

Διά τους ενεργούμενους διαγωνισμούς δύναται να ορίσουν έπαθλα και οι Δήμοι και Κοινότητες της περιοχής Πηλίου επί θεμάτων της αρμοδιότητός των (Πολεοδομικής αρχιτεκτονικής πολιτιστικής γενικά φύσεως κ.λ.π.). κατόπιν όμως εγκρίσεως της εν Αθήναις Διοικητικής Επιτεροπής του Ξενώνος ή της Διοίκησεως του ΣΑΔΑΣ.

Την τροποποίησιν του παρόντος κανονισμού προς καλλιτέραν λειτουργίαν του Ξενώνος δύνανται να ζητήσουν σπουδασταί δι’ αιτήσεως προς την Διοίκησιν του Σπουδαστικού Συλλόγου, ο οποίος επισυνάπτων την κρίσιν του επί της ζητούμενης τροποποιήσεως, υποβάλλει αυτήν εις την Διοίκησιν του Σ.Α.Δ.Α.Σ. Ουδεμία τροποποίησις είναι αποδεκτή εάν αλλοιώνει ή εμποδίζει οπωσδήποτε την εκπλήρωσιν του θεμελιώδους σκοπού του Ξενώνος, ήτοι την παροχήν εις τους σπουδαστάς Αρχιτεκτονικής δωρεάν στέγης προς μελέτην, σπουδήν και ανάπαυσιν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: