Προγραμματισμός δράσεων 2015-2017

Ο προγραμματισμός δράσεων του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος στις 1/4/2015 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 23/6/2015. Οι προγραμματιζόμενες δράσεις περνάνε μέσα από τις έξι Μόνιμες Επιτροπές του τμήματος και τις αντίστοιχες ομάδες και εργαστήρια που αναλαμβάνουν επιμέρους δράσεις και θέματα. Η συμμετοχή τόσο στις Επιτροπές, όσο και στα Εργαστήρια είναι ανοικτή προς όλα τα μέλη του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με τη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ στα τηλέφωνα 210 3215146 και 210 3215147.

Η κυβερνητική αλλαγή, με την οποία συμπίπτει η έναρξη της θητείας του παρόντος ΔΣ, κάνει επείγουσα την διατύπωση προτάσεων και διεκδικήσεων του κλάδου, που θα αποβλέπουν σε μεγάλες νομοθετικές ρυθμίσεις, για αλλαγή του μνημονιακού πλαισίου, που έχει φέρει καταστροφικές επιπτώσεις στον χωρικό σχεδιασμό όσο και τους αρχιτέκτονες. Κεντρικό μας μέλημα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της δραματικής επιδείνωσης συνθηκών για τους εργαζόμενους αρχιτέκτονες όσο και η ανθρωπιστικών διαστάσεων κρίση που εκδηλώνεται με την εγκατάλειψη του επαγγέλματος ή της χώρας, για όσους αδυνατούν πλέον να επιβιώσουν ως αρχιτέκτονες, με αποτέλεσμα μια μεγάλη κοινωνική απώλεια ανθρώπινου δυναμικού με ειδίκευση και εμπειρία.

Παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία και διεκδίκηση δημόσιων χώρων, τη διατήρηση και αξιοποίηση του δημόσιου κτιριακού πλούτου και τη ριζική αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων στην Αττική και ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο.

Το Τμήμα Αττικής, που εκπροσωπεί τους μισούς αρχιτέκτονες της χώρας, έχει αυξημένη ευθύνη για τις κινητοποιήσεις μας ενώπιον των κεντρικών αρχών οι οποίες εδρεύουν στην Αττική. Οφείλει να καταθέτει την άποψή του για όλα τα μεγάλα ζητήματα, τα κεντρικά όσο και τα τοπικά, του κλάδου και της αρχιτεκτονικής και να καταθέτει εισηγήσεις (όπως και όλα τα Τμήματα) τόσο προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, όσο και προς την πανελλαδική Αντιπροσωπεία του, που έχουν την αρμοδιότητα της κεντρικής δημόσιας έκφρασης και εκπροσώπησης του Συλλόγου.

Το Τμήμα Αττικής θα επιδιώξει τη δημιουργία επιτροπών εργασίας ανοικτών σε όλα τα μέλη, με συντονιστές μέλη του ΔΣ ή μέλη που θα δηλώσουν διαθεσιμότητα για μόνιμη συμμετοχή, για την εισηγητική επεξεργασία των προτάσεων και την προώθηση των δράσεων που προγραμματίζει. Προτείνεται κατ’ αρχήν η δημιουργία περιορισμένου σχετικά αριθμού επιτροπών, έτσι ώστε αυτές να είναι ζωντανές και πραγματικά λειτουργικές. Δεν αποκλείεται αν προκύψει στο μέλλον η ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων και η αντίστοιχη επιθυμία και διαθεσιμότητα μελών να δημιουργηθούν και επιπλέον επιτροπές.

Οι επιτροπές που κατ’ αρχήν προτείνεται να δημιουργηθούν είναι οι ακόλουθες:

 • Επιτροπή Επαγγελματικών, Εργασιακών και Ασφαλιστικών Θεμάτων
 • Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού
 • Επιτροπή Αρχιτεκτονικής και Προβολής Αρχιτεκτονικού Έργου
 • Επιτροπή Πολιτιστικής, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Δράσης
 • Επιτροπή Νέων
 • Επιτροπή διερεύνησης όρων δημιουργίας Ιστοσελίδας

Οι κατ’ αρχήν προγραμματιζόμενες δράσεις ανά ανοικτή επιτροπή εργασίας προτείνεται να είναι οι ακόλουθες:

Επαγγελματικά, Εργασιακά και Ασφαλιστικά Θέματα

 • Πραγματοποίηση επαφών με την Περιφέρεια, τους Δήμους και κάθε δημόσιο φορέα που έχει σχέση με το αντικείμενο της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας. Ενημέρωση για τις μελέτες που προγραμματίζονται, έχουν ανατεθεί τα τελευταία 5 χρόνια ή/και βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη. Ενημέρωση για τις ανάγκες, τα προβλήματα και γενικότερα τα ζητήματα κάθε περιοχής ή φορέα και διάχυση της πληροφορίας στα μέλη του Τμήματος. Θα προηγείται επαφή με τους εργαζόμενους συναδέλφους σε κάθε φορέα και οι συναντήσεις θα γίνονται με πλήρη διαφάνεια και δυνατότητα παρακολούθησης από τους συναδέλφους κάθε περιοχής.
 • Διεκδίκηση δημοσιοποίησης σε ενιαία λίστα των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των αναθέσεων των μελετών του δημοσίου κατά κατηγορία πτυχίου. Επιδίωξη αποκατάστασης σταθερών δεσμών του Τμήματος με τα τους ελεύθερους επαγγελματίες αρχιτέκτονες, αναζήτηση τοπικών και αποκεντρωμένων χώρων συνάντησής μας, με αντικείμενο κατάλληλα επιλεγμένα προβλήματα και θέματα που μας ενδιαφέρουν.
 • Καταγραφή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που απασχολούν αρχιτέκτονες με προτεραιότητα σε αυτούς που απασχολούν μεγαλύτερο αριθμό. Ενημέρωση των εργαζόμενων συναδέλφων ειδικά του ιδιωτικού τομέα για τα εργασιακά τους δικαιώματα και ενημέρωση του Τμήματος για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Συμπαράσταση σε δίκαιες διεκδικήσεις και μαρτυρία σε ενδεχόμενο δικαστήριο. Ειδικό μέτωπο ενάντια στην απλήρωτη εργασία. Μόνιμη επαφή και συντονισμός με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και την ΕΜΔΥΔΑΣ για τη στήριξη των διεκδικήσεων.
 • Ενίσχυση των διεκδικήσεων ενάντια στην αύξηση των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ που θέτουν σημαντικό ποσοστό συναδέλφων εκτός ασφαλιστικής κάλυψης και εκτός επαγγέλματος, με στόχο τη μείωση των εισφορών, τη διαγραφή των χρεών που συσσωρεύτηκαν άδικα τα χρόνια της κρίσης, την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, την απεμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής, κ.ά. Συντονισμός με όσα σωματεία και φορείς κινούνται σε αντίστοιχη κατεύθυνση.

Χωροταξία, Πολεοδομία και Αστικός Σχεδιασμός

 • Επανεξέταση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας σε συνδυασμό με τα πρόσφατα νομοθετήματα απορρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.
 • Ειδική ενασχόληση με τους δημόσιους χώρους που κινδυνεύουν με ιδιωτικοποίηση στην Αττική με ειδική έμφαση στις εκποιήσεις μέσω ΤΑΙΠΕΔ.
 • Ενασχόληση με το δημόσιο χώρο και την καθημερινότητα του πολίτη και σύνδεση με τα κινήματα γειτονιάς και αυτοδιοικητικά κινήματα.
 • Εισήγηση προτάσεων του Συλλόγου για μεγάλης και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις.

Αρχιτεκτονική και Προβολή του Αρχιτεκτονικού Έργου

 • Επανεξέταση του ΝΟΚ και των επιπτώσεων που θα έχει στην περιοχή της Αττικής. Πραγματοποίηση ημερίδας ή συνεδρίου για το θέμα.
 • Προβολή του αρχιτεκτονικού έργου στην Αττική με εκθέσεις και σχετικές εκδόσεις.
 • Τροφοδοσία ιστοσελίδας, σελίδας στο facebook και λογαριασμού στο twitter του Τμήματος Αττικής.

Πολιτιστική, κοινωνική και αλληλέγγυα δράση

 • Η έκρηξη ακάλυπτων κοινωνικών αναγκών από την περιστολή των πολύμορφων πάγιων δημόσιων υπηρεσιών αλλά και από την δημιουργία πρωτόγνωρης έκτασης προβλημάτων της κρίσης, δημιουργούν πολυάριθμες ανάγκες συλλογικών (κινηματικών, συνεταιριστικών κλπ) λύσεων που η κατάλληλη, αρχιτεκτονημένη στέγασή τους, δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με τον -ασφαλώς πάντα ευπρόσδεκτο- εθελοντισμό αλλά ούτε με όρους αγοράς. Το Τμήμα πρέπει να διερευνήσει τη δημιουργία ενός μητρώου τέτοιων αναγκών, όσο και συλλογικοτήτων που έχουν συσταθεί και αναζητούν την αντιμετώπισή τους σε όλη την Αττική. Σε συνδυασμό με τη δημιουργία και ενός δεύτερου μητρώου, των συναδέλφων που η έξοδός τους από το επάγγελμα ή η υποαπασχόλησή τους αποτελεί πλέον χρόνιο πρόβλημα, το Τμήμα μπορεί να αναζητήσει και να εγγυηθεί κοινωνικούς όρους (προϋποθέσεων, αμοιβών, δικαιοσύνης, διαφάνειας κλπ) που θα διευκολύνουν την αντιμετώπιση τέτοιων κοινωνικών αναγκών όσο και της επανένταξης στο επάγγελμα των ανέργων συναδέλφων, προχωρώντας στη σύνταξη ενός είδους λογισμικού της κρίσης και προωθώντας την αλληλεγγύη προς την χειμαζόμενη κοινωνία και τον κλάδο, σε αμφίδρομη κατεύθυνση.
 • Ενασχόληση του Τμήματος με το ζήτημα της κατοικίας. Οργάνωση της αλληλεγγύης σε περίπτωση κατασχέσεων και πλειστηριασμών για χρέη και ειδική μέριμνα για δράσεις αντιμετώπισης του φαινόμενου των αστέγων. Συντονισμός με πρωτοβουλίες με παρεμφερείς σκοπούς και περιεχόμενο δράσης.
 • Υποστήριξη του Αλληλέγγυου Εργαστηρίου Σχεδίου. Οργάνωση αλληλέγγυων μαθημάτων ή σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε αρχιτέκτονες και φοιτητές αρχιτεκτονικής για θέματα που τους αφορούν.
 • Ανοιχτές δράσεις στην πόλη, με επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο σαν μέσο ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, του οικιστικού πλούτου κ.ά.
 • Σύνδεση του Τμήματος με πολιτιστικές δραστηριότητες (θέατρα, εκθέσεις, μουσεία, κ.ά.) με έμφαση στην υποστήριξη, ανάδειξη και προώθηση των ποιοτικών πειραματικών και ερασιτεχνικών μορφών καλλιτεχνικής δημιουργίας και συλλογικής έκφρασης, πιθανόν σε σύνδεση με την έκδοση κάρτας μέλους του Τμήματος.
 • Εθελοντική προσφορά αρχιτεκτονικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε κινηματικά και συλλογικά εγχειρήματα στον χώρο της πόλης.
 • Συμμετοχή σε αντιφασιστικές πρωτοβουλίες, διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων με ιστορικό, πολιτιστικό και πολιτικό περιεχόμενο ενάντια στο ρατσισμό, τον εθνικισμό, το φασισμό και τις πολιτικές που τον γεννούν και τον αναπαράγουν.

Νέοι αρχιτέκτονες

 • Υποδοχή των νέων συναδέλφων που αποφοιτούν από τις αρχιτεκτονικές σχολές (και όχι μόνο όσων εγγράφονται στο ΤΕΕ).
 • Σύνδεση και συνεργασία του Τμήματος με την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ.

Ιστοσελίδα του τμήματος Αττικής

 • Στόχος: μία ιστοσελίδα ζωντανή και χρήσιμη, που λόγω επισκεψιμότητας θα αποφέρει έσοδα από διαφημίσεις.
 • Να περιλαμβάνει εκτός των άλλων κατάλογο όλων των μελών του τμήματος και δείγματα των εργασιών τους. (Υπάρχει σαν προεργασία η πρόσφατη Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου). Αυτό θα φέρνει ενδεχομένως και εγγραφές νέων μελών
 • Το αρχικό φόρουμ (θα αναδειχθούν και άλλα θεματικά φόρουμ εν καιρώ).

Διαφάνεια

Οι ορισμός των εκπροσώπων του τμήματος σε επιτροπές κλπ. να γίνεται με διαφάνεια, με αντικειμενικά κριτήρια. Οι κληρώσεις για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (και γενικώς οι κληρώσεις των επιτροπών του Δημοσίου που μας αφορούν) να γίνονται πάντοτε δημόσια και με παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου.

Οικονομικά

Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για την οικονομική βιωσιμότητα του τμήματος, μέσα από δράσεις που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του τμήματος, ούτε θα λειτουργούν κερδοσκοπικά ή με αδιαφανείς μεθόδους. Οι δράσεις αυτές θα είναι επικουρικές στη χρηματοδότηση του τμήματος, της οποίας ο κύριος όγκος επιδιώκουμε να προέρχεται από τα ίδια τα μέλη και την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή του Συλλόγου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s